Goddess Shitala image at Kali Mandir, Laguna Beach.